Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου σε αναπτυξιακά Δημόσια και Ιδιωτικά έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στην οποία μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται :

  • Η εκπόνηση μελετών και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου οποιασδήποτε φύσεως τεχνικών έργων.

  • Η διενέργεια επιβλέψεων, παραλαβών, αξιολογήσεων και εκτιμήσεων οποιασδήποτε φύσεως τεχνικών έργων ως και η οργάνωση & διενέργεια ποιοτικών ελέγχων υλικών και κατασκευών.

  • Η οργάνωση, διεύθυνση και εκτέλεση οποιασδήποτε επιστημονικής και τεχνικής εργασίας, μελέτης και έρευνας.

  • Η οργάνωση και προώθηση της πληροφορικής και της υψηλής τεχνολογίας επικοινωνιών με ανάπτυξη μηχανογραφήσεως, εισαγωγής, επεξεργασίας, παραγωγής και διαθέσεως μηχανημάτων ηλεκτρονικής τεχνολογίας και προγραμμάτων και παροχή σχετικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

  • Η εκπαίδευση και πρακτική άσκηση στελεχών ημεδαπών ή αλλοδαπών στους τομής των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

  • Η εκπόνηση ενεργειακών μελετών και ενεργιακών επιθεωρήσεων.

  • Ένταξη των δικαιούχων στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»

  • Η ρύθμιση αυθαιρέτων σύμφωνα με τον νόμο 4178/2013.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ     |     ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ     |     ΔΥΝΑΜΙΚΟ     |     ΕΡΓΑ     |     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΙΕΔΡΟΣ ΑΕ - Χατζηκώστα 11 - 11521 Αθήνα - Τηλ.: 210 6436581 - Fax: 210 6410198
ΕΤΑΙΡΕΙΑ    |    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    |    ΔΥΝΑΜΙΚΟ    |    ΕΡΓΑ    |    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ    |    ΛΙΑΚΟΣ ΑΤΕ